Archive for januar, 2012

JESUS I GT OG DEN NYE BIBELOVERSETTELSEN

Onsdag 25.januar

Det profetiske siktemålet i GT er over alle ting å vitne om Jesus – jødenes Messias og hedningenes Kristus, herrenes Herre og kongenes Konge og framfor alt verdens Frelser. En skulle derfor tro at det var teologenes største glede i arbeidet med GT å finne Kristus der, og få han til å lyse fram av Skriften. Men når det gjelder de siste oversettelsene til Bibelselskapet, virker det som at man har glemt Jesu ord til jødene:

Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og disse er det som vitner om meg. Og: For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. (Joh.5)

Emmausvandrerne opplevde det veldig frydefullt og trosstyrkende da Jesus slo følge med dem og underviste fra alle GT-skriftene det som sto skrevet om Ham: Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss! (Luk.24) Men bibelskapets nye oversettelse, i likhet med 78/85-overs., synes å være mer opptatt av å gi Bibelen et godt språk enn av å få fram Kristusprofetiene, slik at vi kan glede oss over dem.
Jes.7,14 har vært trukket fram av mange i den offentlige debatten, der man ikke syntes det var nødvendig å gi Matt.1:23 og Luk.1:34f. ryggstøtte i bruken av ordet jomfru.

Jeg har i det siste arbeidet med 1M 2:21-24.
Der bruker den nye oversettelsen kvinne i stedet for manninne: Mannen sa: Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt. Dette blir helt meningsløst. Ordet for peker jo nettopp på forbindelsen mellom isj og isja, mann og manninne. Manninne har vel aldri vært i vanlig bruk på norsk. Det var et ord Bibelselskapet tidligere brukte for nettopp å synliggjøre det isj og isja får fram, nemlig at kvinnen var skapt av mannen. Denne Guds skaperakt av Eva viser profetisk hen til Kristus og hans brud, menigheten, som er skapt av han og har sitt liv i Ham. Videre sier den nye oversettelsen (v.24): Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de skal være ett kjød. Også her er det meningsløst å bruke det intetsigende ordet kvinne. Har fått vite at det hebraiske ordet som her er brukt, er isjtå, som betyr mannens, dvs. at hun er hans, hører ham til, er hans eiendom. Også det går på forholdet mellom Kristus og menigheten.

Et annet eksempel er 2Sam.23:2-3.
2011-oversettelsen har: Herrens Ånd taler gjennom meg, hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt, til meg har Israels klippe sagt: Den som styrer mennesker med rettferd, den som rår med gudsfrykt, er lik morgenlyset …..  Dette kan jo være hvem som helst, for eksempel kong David selv. Men vi skal merke oss at det er en profeti han har fått av Gud å forkynne, som han understreker i v.2: Herrens Ånd taler gjennom meg. Og vi husker hva Jesus sa om Herrens Ånd: han skal vitne om meg. (Joh 15:26). Dette hadde de respekt for de som stod bak de andre norske oversettelsene. NB88 har for eksempel: Israels Gud har talt, til meg har Israels Klippe sagt: Det skal være en hersker over menneskene, en rettferdig, en hersker i gudsfrykt. Han skal være lik morgenens lys når solen går opp, en morgen uten skyer, når gresset spirer fram av jorden ved solskinn og ved regn. Her går det tydelig fram av profetien at det er Jesus Messias det er tale om.

David fryder seg i Ham og sier (v.5): For har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygget, all min frelse og alt godt – skulle han ikke la det gro fram? Det er nådepakten som Jesus har vunnet oss med sitt blod. Her stråler evangeliet om Jesus imot meg og har gitt meg stor glede hver gang jeg har lest det. Men den nye oversettelsen gir meg i dette tilfelle næringsløs agurk i stedet for brød.

januar 25, 2012 at 2:37 pm Legg igjen en kommentar

ET NÅDENS ÅR

Torsdag 12.januar

Jes 61:1-2
Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren…

Disse ord forkynte Jesus for folket i Nasaret, som han hadde vokst opp iblant (Luk.4), og sa: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.

Er det noe du og jeg trenger i 2012, så er det nåde. Nåde ifra Gud. Vi kan ikke leve uten den. Da går vi fortapt. Nåde er betingelsen for å få inngang i ”hans elskede Sønns rike”. Nåden gir deg og meg forlatelse og renselse for vår synd, et nytt hjerteforhold til Gud og til våre medmennesker. Nåden gir oss frelsesvisshet, håp for framtiden og kjærlighet til Gud, så vi ønsker å gå på hans veier og leve som Han vil.

Noe som har gledet meg i julehøytiden har vært å tenke over dette ordet slik vi finner det i Juleevangeliet. Bare se her:
1) Navnet som døperen Johannes fikk, betyr ”Herren er nådig”. I dette navnet ligger selve oppgaven han skulle ha, nemlig å lede mennesker til Jesus slik at de kunne få oppleve denne Herren som er nådig. Se der, Guds Lam, som bærer (bort) verdens synd, sa han, og var fornøyd med at: Han skal vokse, jeg skal avta (Joh.1 og 3).

2) Og Maria fikk høre: Vær hilset, du som har fått nåde! (Lk.1:28). Og to vers lenger nede: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Her hører vi at hun har fått nåde og funnet nåde. Med andre ord: Maria fikk nåde fordi hun fant nåde. Det forteller oss at Maria ikke var syndfri, slik den katolske kirke vil ha oss til å tro. Nei, hun fant nåde fordi hun hadde behov for den og derfor lette etter den. Banket på hos Gud i bønn for å finne den. Slik Jesus senere sa:

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for (Matt 7:7-8).

Maria fant fordi hun lette. Tydeligvis klar over sin uverdighet i forholdet til Gud ba hun derfor om nåde og fant den!

Engelens nådehilsen var den beste hilsen Maria kunne fått for sin egen del. Den beste hilsen også du og jeg kan få. Og Gud gir villig til den som ber Ham. Fordi nådens år er her ennå.
Et nådeår for deg som trenger Jesus!

Lukk opp hjertet ditt for Jesus og tro dette evangeliet. Det er for deg i dag!

januar 12, 2012 at 12:30 pm Legg igjen en kommentar

GODT NYTTÅR!

Onsdag 11.januar

Godt nyttår! Det må vi ønske hverandre selv om vi vet at heller ikke 2012 i ett og alt kan bli et godt år pga. ondskap og synd som regjerer mennesker og dermed også verden – i tillegg til naturkatastrofer og personlige kriser som møter den enkelte. Men apostelen Johannes sa:
Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt. (3.Joh.2)

Johannes ba sikkert for Gajus. Hans bønn gjorde noe for at hans ønske for Gajus skulle oppfylles. Slik er vi med å velsigne hverandre når vi ber for hverandre. At vi må bli bevart i nåden og nå inn i Guds rike, må være det viktigste vi ber om da.
Johannes var ikke naiv med tanke på hva som kan hende oss i dager som kommer. Men han ønsket likevel sin bror alt godt. Det gjør forhåpentligvis også vi. Når vi som kristne velsigner hverandre er det ikke uten betydning. For vi tror og vet at Gud er til, og at han lønner dem som søker ham.

januar 11, 2012 at 12:39 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier