Posts filed under ‘Jøde og muslim’

KAN KRISTNE SPISE HALALKJØTT?

Butikk i Oslo

Butikk i Oslo

Begynnelsen på denne lille debatten var en «I Fokus» artikkel  I Dagen 27. feb. av gen.sekr. i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy, og hadde som overskrift: Kan kristne spise halal-kjøtt? Ikke alle Agøy sine offentlig meninger er jeg enig i. Men i dette spørsmålet synes jeg hun har redegjort godt. Det det er blitt debatt av er dette avsnittet i artikkelen hennes: «I urkirka diskuterte man om kristne kunne spise offerkjøtt og mat som ikke var i tråd med jødiske spiseforskrifter. Konklusjonen var klar: det er fullt lovlig for kristne å spise all slags mat. Det finnes derfor ingen teologisk begrunnelse for at kristne ikke kan spise halal-kjøtt. Det er heller  ingen grunn til å få samvittighetskvaler om en har spist slikt kjøtt uten å være klar over det. …….Noe av det fine med å være kristen er at vi er frie til å spise av alles matfat.» (Mine uthevelser)

3.mars har Ingolf K. Ones et svar på dette i Dagen, som lyder slik:

Det er gen.sekr. i MR, Berit Hagen Agøy som stiller spørsmålet, og hun besvarer spørsmålet med ja. Helen Agøy forteller at halal-kjøtt fremstilles på rituelt muslimsk vis: » For at det skal være halal-kjøtt, må det være en muslim som kutter halsen på dyret og det må fremsies en velsignelse/bønn. Slakteren må være godkjent av Islamsk Råd Norge»

Hun forteller videre at slakteriene stiller samme krav til halal-slakting som til alt annen slakting. Derfor er det ingen grunn for noen til å boikotte butikker som selger halal-kjøtt. Heller ikke til å sjikanere muslimer eller til å avstå fra å spise halal-kjøtt.

Hvor langt ut på viddene går det an å komme.?

Det finnes bare én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Allah og jodenes og de kristnes Gud har ingenting med hverandre å gjøre. Les Odd Sverre Hoves utredning om dette spørmålet i Dagen 22.11.1999.

Når vi kjenner litt til muslimenes lærebok og vet hvem de ber til, er det all grunn til for kristne mennesker til å ta sterk avstand fra rituell muslimsk halal-slakting!

Spørsmålet om å spise avgudsoffer var oppe i «Eldsterådet» i urmenigheten i Jerusalem, og det ble bestemt at de kristne skulle avstå «fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor». Apg 15,29.

Vi skal ikke bruke vår frihet slik at den blir til anstøt for de svake! 1.Kor.8,9. Vi kristne mennesker skal kjempe for religionsfrihet, men vi skal ikke være med å bevilge penger til avgudstempler eller annen måter å legge forholdene til rette for at noen dyrker avguder!

10.mars kom følgende svar-innlegg fra meg i Dagen

Flere har den senere tid tatt opp dette spørsmål. Senest Ingolf K. Ones i avisen Dagen. Han advarer kristne mot å spise halal-kjøtt en kan kjøpe i butikkene. Han henviser til Apg 15,28-29, der det står:
For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige ting: at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt. Lev vel!

Spiseforbudet som ble gitt til de hedningekristne av de jødiske kristne lederne i Jerusalem, har i dette tilfelle av mange, også av undertegnede, blitt forstått gitt av hensyn til de jødekristne, som det står i v.28-29: (…de helt nødvendige ting: at dere avstår fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt.… ) De fire ordene jeg har uthevet synes å fortelle at dette var et nødskompromiss, for at menigheten av jøder og hedninger ikke skulle bli splittet, siden blodmat og avgudsoffer var en så utenkelig ting for jødene å ta del i.

Nå kan en spørre hvorfor Gud påla jødefolket disse spiseforskriftene som også omfattet alle urene dyr. Svaret er trolig at de ikke bare pga. disse ting, men gjennom å holde Loven som helhet, skulle bli bevart som folk gjennom de over tre tusen år som er gått og ikke bli integrert i hedningefolkene. Gud visste jo at Han ville måtte drive dem ut av landet og spre dem blant folkene (Sal.106,26-27)

Når det gjelder hva vi som kristne kan spise, så har Jesus imidlertid gitt oss klar beskjed:
Er dere også like uforstandige? Skjønner dere ikke at det som kommer inn i mennesket utenfra, ikke kan gjøre ham uren, fordi det ikke kommer inn i hjertet, men går ned i magen og ut den naturlige vei, og slik blir all mat renset. (Mark 7:18-19) Så føyer han til at det som gjør oss urene, er det som går ut fra hjertet.

Denne friheten har vært helt nødvendig for utbredelsen av Guds rike. Skulle misjonærene vært underlagt spiseforbudet, ville de blant mange folk og stammer ikke fått utført sin misjonærtjeneste.
Paulus forkynner det Jesus har sagt:
Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk (Gal 5,1). For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet (v.13).

Avsnittet i1.Kor 8:9 som Ones siterer, omhandler nettopp denne friheten, og hvordan vi med tanke på den skal forholde oss i møte med avgudsoffer. Her gir Paulus oss en klar veiledning som vi skal forholde oss til:

1Kor 8:4-10
4: Når det gjelder dette å ete kjøtt fra avgudsofrene, så vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. 5: For om det er såkalte guder, enten det nå er i himmelen eller på jorden – slik sett er det jo mange guder og mange herrer – 6: så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham.
7: Men ikke alle har denne kunnskap. Noen har til nå vært vant til avgudene, og eter derfor kjøttet som avgudsoffer. Og så blir deres svake samvittighet uren.
8: Men mat gjør ikke til eller fra for Gud. Ikke vinner vi noe om vi eter, og ikke taper vi noe om vi ikke eter.
9: Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de svake!
10: For dersom en ser deg som har kunnskap, sitte til bords i avgudshuset, vil da ikke hans samvittighet, som er svak, bli oppmuntret til å ete avgudsofferet?

Det Paulus her advarer mot, er å spise kjøttet som avgudsoffer, (v.7). Det gjorde man tydeligvis der det ble ofret, altså i avgudshuset, (v.10). For hvis du åt det som avgudsoffer, var det det samme som å signalisere tilbedelse av en avgud. Gjør du det ikke i en offersammenheng, kan du med andre ord fritt ete det.

Vi ser at Paulus i dette tenker på de som kan ta anstøt. V.10 sier at de skal ta hensyn til dem, fordi de har bakgrunn ifra avgudsdyrkelsen og kan ved den kristne som ikke tar hensyn, bli fristet til å vende tilbake til avguddyrkelsen. Men den kristne er i prinsippet også fri i dette, men skal altså tenke på at denne bror kan miste livet i Gud, hvis han handler uforstandig.

Av samme grunn som Paulus angir i v.4-6, nemlig at vi tilber bare én Gud, den eneste sanne Gud , Faderen og Sønnen, bør en kristen  ikke gå inn i en moské etter min mening. For ved å ta av seg skoene ved inngangen, tilkjennegir han for all offentlighet og for muslimer i sær, sin respekt for Allah som guddom.

Men å spise halal-kjøtt fra butikkene kan ikke undertegnede se noen grunn i Skriften til å avholde seg fra, så lenge en bare kjøper det som et hvilket som helst annet kjøtt og spiser det uten tanke på at det er innviet til Allah. For mat gjør ikke noe til eller fra for Gud, (v.8).

12.mars har Ones dette svar på mitt innlegg:

Kjetil Fredriksen har en lengre imøtegåelse av det jeg skrev om ovennevnte spørmål og avslutter med at han ikke kan se noen grunn i Skriften til å avholde seg fra å spise halal-kjøtt fra butikkene, så lenge en bare kjøper det som et hvilket som helst annet kjøtt. Kjøtte som er slaktet, slik Agøy beskriver det, på rituelt vis, er ikke et hvilket som annet kjøtt! Det er nemlig blitt bedt over og velsignet av en imam som er godkjent av Islamsk Råd Norge!

Gud og Allah står minst like langt fra hverandre som øst er fra vest. Dette dokumenteres alt for ofte ved handlinger utført avIS, Al Shabab, Boko Haram og Hisbollah med fl. Vi vet med andre ord hvem imamene ber til og det er derfor all grunn for kristne mennesker til å ta kraftig avstand fra kjøtt som er blitt bedt over på nevnte måte.

Dette var ikke et aktuelt tema da apostelen Paulus levde. Ellers ville han, ut fra mitt kjennskap til ordet, frarådet kristne mennesker å spise hala-kjøtt.

Jeg må ærlig og oppriktig bekjenne at jeg ville ta anstøt, hvis jeg ble klar over at kristne mennesker kjøper og spiser halal-kjøtt.

Derfor, om mat volder din bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for at jeg ikke skal bli til anstøt for min bror (1.Kor.8,13). Jeg er med andre ord helt enig i det apostelen Paulus skriver i 1.Kor.8.

Dette innlegget har jeg foreløpig ikke svart på. Det kan se ut som at godeste Ones og jeg snakker litt forbi hverandre. Men også at han ikke ser ut til å kunne tilkjenne andre kristne samvittighetsfrihet i dette spørsmålet. Det blir kanskje vanskelig å enes med hverandre når det gjelder dette.

mars 15, 2015 at 11:53 am 2 kommentarer

BESTE MÅTEN Å FREMME FRED?

Peres og kjempenDette bildet unngikk ikke min oppmerksomhet da jeg i dag leste i siste nr. av Bladet ”Israel today”.

2,15 m lange Pau Gasol, som spiller på baseballaget Chicago Bulls, fikk hilse på president Shimon Peres da han var gjest hos baseballaget HaPoel Yerushalaim.

Peres sa: ”Du er en rollemodell for israelske barn, og det du gjør gir oss nytt håp. Jeg vil få uttrykke min personlige takknemlighet.”

– ”Sport er den beste måten å fremme fredens sak på. Da er det uten betydning hvilken religion du har”, svarte Gasol.

Dette siste måtte jeg tenke litt på. Fant ut at her bommer baseballspilleren Gasol to ganger. Sport kan nok gjøre ikke så lite for fredens sak. Men den virkelige freden kan bare levende kristen tro på Jesus skape.
Paulus hadde erfart evangeliets kraft til å skape fred mellom fiender, og sier i Ef 2:13-16:
Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter.

Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet.

Det er det samme vi erfarer i dag, både i forholdet mellom jøder og kristne og jøder og arabere.

Den andre bommerten Gasol til en viss grad gjør, er å si at i forhold til å skape fred er det uten betydning hvilken religion du har. Jeg betviler at det ville hjelpe med baseballspill mellom jøder og radikale IS-terrorister. Men om jøden og IS-terroristen ble frelst, så ville det bli fred mellom dem.
Jesus bærer nemlig navnet FREDSFYRSTEN (Jes.9,6)

Bare så synd at så få lar seg frelse. Derfor lykkes alt annet fredsarbeid så dårlig. Dessverre.

september 29, 2014 at 9:14 pm Legg igjen en kommentar

ISLAMISTENES VRENGEBILDE AV JØDEN

ISLAMSK SYMBOLEr det ikke bemerkelsesverdig hvordan islamistene lyver på jødene det de selv gjør, handlinger som ville være utenkelig for en jøde? Hør bare på dette (sitat fra Ordet og Israel): Sist fredag kringkastet den offisielle jordanske TV en fredagspreken av Sheikh Bassam Ammuoush.

I sin preken uttalte han at araberne i Gaza har å gjøre med ”fiender av Allah”. Han hevdet dette ved å henvise til at jødene under sitt opphold i diasporaen blandet blod i det usyrede brød til påske. ”Jødene slaktet barn i Storbritannia, Europa og Amerika”, hevdet sheikhen.

Min kommentar: Jødene kunne aldri tenke seg å slakte barn. Men hadde sheikhen adressert dette til sine trosbrødre Hamas eller til IS, slik de går fram i Syria og Irak, hadde det passet perfekt.

”Nå som jødene har kommet til et arabisk landområde fortsetter de å slakte kvinner og barn”, hevdet han og forklarte publikum at det å drepe andre mennesker er en del av den jødiske tilbedelse av sin Gud, og er en måte å komme nærmere sin Gud på.

Det er forbløffende hvor nøyaktig dette passer på islam og koranens lære. Sheikhen snakker altså hele tiden om seg selv og sine trosbrødre, men legger alle disse skammelige, groteske gjerningene på jødene i stedet, som aldri kan tenke seg å gjøre noe slikt. Det er bare å studere hvordan Israel behandler både sine egne og sine fiender, så kan det ikke tydeligere være – senest under Gaza-krigen.

Men denne sheikhen er ikke alene om slike uhyrlige påstander.
Sheikh Saleheoldine El Moussaoui i en moské i nærheten av Madrid, sier følgende: ”Jødene er iboende forræderske og krigerske. Det kan aldri bli fred med jødene. Jøder og sionister har svik og mord som sin livsstil, de kan ikke leve uten ødeleggelse og svik” Igjen, dette passer i det hele tatt ikke på jødene, men på muslimer som alvorlig følger koranen.

Det er trist å si det, men Jesu ord om djevelen : Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge (Joh 10,10) 0g: dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far (Joh 8,44)– passer dessverre så altfor godt på islamistene som tar sin religion på alvor.

Det var slik Muhammed og hans disipler handlet da de slaktet ned den mannlige del av jødene i Medina og flere andre steder etter at jødene avviste Muhammeds krav på å være profeten som ble lovet i 5.Mos.18,15-19.

Dessuten lærte Muhammed at løgn er en edel gjerning om den kan gagne Allahs sak. Hans disipler i IS, Hamas, Al Qaida, Al Shabab og andre lignende grupperinger følger bare sin læremester.

Muslimene trenger å få høre evangeliet om hva Gud har gjort også for dem – at alle deres synder ble sonet av Jesus, at Gud har forlikt også dem med seg selv ved Jesu død på korset. Fordi Gud nå gir muslimene nådetid, ser vi at den islamske åndsmakt setter alle krefter imot. Men også det åpner mange muslimers hjerter for budskapet om Jesus Kristus. Han er overgitt all makt i himmel og på jord! La oss huske å be for muslimene!

september 25, 2014 at 10:26 pm Legg igjen en kommentar


Kategorier