Posts filed under ‘Prøv åndene’

DET UMULIGE DILEMMA

UndervisningDet er prestens praktiske, teologiske og sjelesørgeriske tjeneste som kan karakteriseres slik. Jeg taler da om forholdet en prest i Den norske Kirke befinner seg i når han skal gjøre sin tjeneste i en hvilken som helst norsk menighet. Men det kan også gjelde frikirkepastorer. Ja, til dels også oss «vanlige» predikanter som er tilknyttet en eller annen organisasjon.

Dilemmaet en prest opplever må kunne sies å være dette: Valget mellom å følge ordinasjonsløftet på den ene side, og forventningene og kravene som stilles utenfra, på den andre. Vi kan da nevne de sekulære norske myndigheter, Den norske Kirke med dens rådsorganer, proster og biskoper, prestens menighet og ikke å forglemme folkets forventninger – offentligheten med sine medier og pressgrupper.

Det må presiseres at det umulige dilemmaet vi snakker om, gjelder for den troende prest som ønsker å leve etter og utføre ordinasjonsløftet han gav før tjenesten begynte. De andre prestene kan letterere leve med den umulige posisjonen de er havnet i. Noen av dem saboterer bevisst og skamløst ordinasjonsløftet. Andre prøver å dekke til løftebruddet sitt så godt de kan. Andre mener de holder løftet. Men de kan si det fordi de har et liberalt bibelsyn.

Dilemmaet jeg snakker om, opplever imidlertid de prestene som ønsker å være tro mot skriften og bekjennelsen, om de en dag skal kunne si som Paulus sa til menigheten i Efesus:

For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.

Til dette råd hører også det Paulus vitner om i 2Kor 10,5:

For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker,
idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Hva er så dette ordinasjonsløftet som alle prester må avlegge, om de tar imot et kall fra Den norske Kirke?

Løftet er firedelt:
Presten lover
1. å ”forkynne Guds ord klart og rent»,
2. ”i sjelesorg og skriftemål å dra omsorg for hvert enkelt menneske og bære dem frem for Gud i bønn”,
3. ”å veilede og formane til sann omvendelse, levende tro og et hellig liv”, og
4. ”selv av hjertet legge vinn på å leve etter Guds ord, og i studium og bønn å trenge inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter”

Så kan vi spørre: Er det mulig å holde disse løftene i en statlig, nå biskopelig, demokratisk styrt folkekirke? Det var kanskje lettere i perioder før, mens folket i kirken og skolen enda ble opplært i katekismen. Men er det mulig i dag?
Jeg hører til dem som ikke tror det er mulig. Grunnen er at kirken ikke får lov til å være Guds kirke. Den skal nemlig være en folkekirke i den forstand at den skal styres etter folkeviljen.

Får jeg gi et råd til deg som går til gudstjeneste i Den norske Kirke, så må det være: Prøv presten(e) din(e) på ordinasjonsløftet han/de gav ved innsettelsen. Ikke på om han er en hyggelig og omsorgsfull person bare, heller ikke på om han har store talergaver, men på hans forpliktelse på ordinasjonsløftet. Setter han noe inn på å holde det eller bryr han seg ikke om det? Svaret på spørsmålet vil fortelle mye om han er en hyrde i Jesu sted, eller om han tjener en annen makt, eller seg selv.

Vi lever i ei frafallstid. Frafallet begynner alltid ovenfra. Det gjorde det i Israel. Kongen og prestene og de faske profeter ledet an. Må vi nedbe oss DHÅ’s makt til å stå imot og ikke slippe vranglære og død kristendom inn i hjertene våre, men frimodig bekjenne vår tro og tillit til Jesus og hans ord. La oss hjelpe hverandre til å følge reformatorenes råd: Skriften alene, nåden alene, troen alene, Jesus alene.

Apg 2:42
De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.

Ennå kan vi be Gud oppreise sanne hyrder for sitt folk.

februar 11, 2015 at 9:27 pm 2 kommentarer

REGNBOGEN

Noas arkEg sit med det vesle bladet ”Stille Stunder” framføre meg og ein artikkel der av Lars Hernes, som har titelen: ”Dropane frå Vassmannen” Eg siterer føljande:
New Age-røsla vart aldri nokon organisasjon med ein fast lærebygnad, meir eit uryddig straumdrag med tilsig frå mange ulike åndskjelder. Regnbogen, himmelbrua, vart det sentrale symbolet. Det må kallast eit genialt grep, men óg eit ran, å omtolka teiknet på den evige pakta mellom Gud og hans jordiske skaparverk så radikalt.
Men og eit ran – seier Hernes.
Så er det óg eit ran, det homofili-røsla har gjort, sidan dei har teke Gud sitt teikn som sitt symbol. Det synes å vere den same åndsmakta bakom båe rana. Men den Gud som har all makta i tilveret og gjev seg til kjenne i Den Heilage Skrifta – Bibelen – det er Han som har patenten til himmelbogeteiknet, og Han sel det ikkje frå seg til andre åndsmakter. Det er eit nådeteikn for alle dei som held seg i nåden hans. Men for dei som har rana det og gjeve det eit anna innhald blir det eit domsteikn, om dei ikkje vender om og tek imot frelsa i Kristus.
Joh 8,47: Den som er av Gud, høyrer Guds ord. De høyrer ikkje, for de er ikkje av Gud.»
Frelsa ligg i å høyra Guds Ord, seier Jesus.

oktober 13, 2013 at 8:18 pm Legg igjen en kommentar

OVERSPENT ÅNDELIGHET?

Fredag 23.mars

Det hendte en kveld for noen dager siden. Jeg var hos min mor og kom til å slå opp på Visjon Norge for å se hva de hadde for seg denne kvelden. Tre damer, den ene fru Hanvold (bildet), samtalte om den forestående forandringen av Grunnloven og endte med å be ”kampbønner”/”befalingsbønner”/”militante” bønner, hvor fru Hanvold var den hardeste ”krigeren”. Mye kunne vært sagt ut fra hva Bibelen sier og ikke sier om denne måten å be på, men vi skal la det ligge her. Det ble imidlertid anbefalt å gå inn på ”Det talte ord” sin nettside og der lese de aktuelle grunnlovsparagrafene med endringsforslag og følge nettsidens oppfordring til å være med i en tre dagers faste og bønnestrid 23.-25.mars, for å hindre forslaget i å bli vedtatt. Denne nettsiden hadde jeg aldri hørt om. Jeg klikket meg inn og ble ikke så lite overrasket.

Der møtte jeg ”Det talte ords hyrde”, som ikke presenteres på noen annen måte enn som Johnsen i den norske og Mr. Johnsen i den engelske teksten. Nå er det ikke så få Johnsener i verden. Så uten fornavn og adresse er denne Johnsen nokså anonym, ikke sant? Nå kunne en imidlertid finne adressen nokså lett ved å gå inn på siden ”Kontakt oss”. Men heller ikke der står Johnsens fornavn. Det finner en først ved å google Telefonkatalogen og mobilnummeret, som oppgis på Hjemmesida hans. Da kan en finne både fornavn og adresse. Han oppgis å hete Geir Johnsen og bor eller virker ut fra Åmotvn.41B i Heggedal. Han er leder for ”Det Talte Ord’s ministry, Borghild Johnsen er formann i styret og Tora Øksendal er styremedlem.

Hva sier han så om seg selv? Jo at Herren har kalt han til å være hyrde for Guds folk i Norge og gjenopprette den sanne Guds menighet i landet vårt, og utvalgt ham til verdensvid vekkelse. Han sier for eksempel på en av sidene følgende:

”Herren oppfordrer oss til å stevne Han for hans egen domstol ved å bruke Hans Ord. Dette har vi gjort alt for lite av i tiden som har gått. Skal folk rive Guds rike til seg så må de stevne Gud for hans Ord så de får rett. Å ta frem dette med Armadabønnen eller den militante bønnen hvor 1 kan slå 1000 og 2 kan slå 10000 osv er nettopp å stevne eller kreve at Gud oppfyller sitt ord. Dette er måten de relasjonsorienterte (de ikke-religiøse) kristne må opptre på i tiden fremover hvis de skal få se vekkelse. De som ikke forstår dette vil heller ikke bli i stand til å stå i denne sanne vekkelsen som vil starte i Norge. Nå må utlendingene fra USA og andre steder sette seg ned og beskue og lære av den som kan mer enn dem og som Herren har utvalgt til verdensvid vekkelse. Det talte ords hyrde kjenner også til hvordan Jesu legeme i Norge må opptre for at Gud kan bruke dette legemet maksimalt verden over. Uten denne kunnskapen og bruken av den så vil ikke vekkelsen skje i Norge men denne kunnskapen og erfaringen er til stede i Norge i det talte ords hyrde. Det var store ord sier du kanskje men allikevel sanne.” (Understrekninger av meg)

Vel, dette taler for seg selv. Den Herrens oppfordring som han nevner, må vel være den som står i Jes.43,26. Det Gud sier der er at Israel bare har trettet Ham med sine synder. Av sammenhengen er det tydelig at utfordringen fra Gud til Israel om å gå i rette med Ham har til hensikt å få Israel til å forstå at hun ikke har noen rett å fremsette mot Gud. Ellers ser vi av Jer.50,44 at den hyrde som vil stevne Gud er kommet på skikkelig tynn is: For hvem er som jeg, og hvem vil stevne meg, og hvem er den hyrde som kan bli stående for mitt åsyn? En smule ydmykhet burde vel Johnsen kjenne på overfor et slikt ord?

Ved siden av dette finner vi på web-siden til Det talte Ord anbefalt videoer av Yonggi Cho, Kenneth Hagin og Gloria & Kenneth Copeland (bildet), i tillegg til linker som forteller hvor helvetet befinner seg, at Himmelen er en planet, osv. Den edruelighet og sindighet som Paulus sier skal kjennetegne en Herrens hyrde i 1Tim 3,2: Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre. – synes å mangle hos Johnsen.

Apostlene oppfordrer de troende til å prøve åndene om de er av Gud: 1Joh 4:1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.

Men en sak deler jeg med Johnsen: Hans nød for Norge pga. hennes synder og ønsket om at Gud snur den onde spiralen han ser Norge er inne i og som vil ende med katastrofe for land og folk. Også jeg har disse ting med i mine bønner, men jeg tror mer på at vi ber slik som Daniel (Dan.9 og 10), enn at vi kommer med befalingsbønner.

mars 25, 2012 at 1:20 pm 1 kommentar


Kategorier