Posts filed under ‘Fødselsveer’

SANNHETEN INGEN VIL SI

Tirsdag, 9.august

Innlegget som ble sendt avisen Dagen kom der torsdag 11. aug.

Med all respekt for de som lider etter terrorangrepet fredag 22.juli vil det ikke være rett å fortie sannheter som kan forhindre nye alvorlige ulykker over vårt land og folk, enten det er terror, naturkatastrofer eller krig.

Kirken har dessverre unnlatt å svare på spørsmålet: Hvorfor skjedde dette? Og hvordan kan vi forhindre at lignende ulykker kommer over oss igjen?

Om Gud står det i Klag 3,33:
For det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn. Men det hender han gjør det, for om mulig at de kan vende om.

Det er en utbredt tanke blant kristne i dag, enten det er teologer eller lekfolk – at alt ondt som vi mennesker møter, kommer i fra djevelen, for det er jo han som vil oss ondt. Eller så tenker man at det er tilfeldighetene som rår eller at noen mennesker bare er så onde. Men at Gud skulle ha noe med det å gjøre, er for mange en utenkelighet.

Man kan forstå disse tankene. Men de er ikke bibelske. Gud involverer seg mer i våre liv enn vi tenker. Der står noen ord i vår Bibel som prester og teologer dessverre dekker over så godt de kan fordi de ikke tror dem. For eksempel følgende:

Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Jes 45:7

Herren Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han lar miskunn vare i tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd. Men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Han hjemsøker fedres misgjerning på barn og på barnebarn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd. 2M 34:6-7

Hør, du jord! Se, jeg lar ulykke komme over dette folket, som en frukt av deres onde råd. For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov. Jer 6:19

Sosialdemokratiet har brakt mye godt med seg for vårt folk, men også mye ondt. Gud i himmelen vet utmerket godt hvordan man har fjernet suksessivt den sanne kristendommen i folket, i skolen, og i barnehagen. Universiteter og høyskoler er stort sett fanget under evolusjonisme og ateisme. På de teologiske fakulteter tror en ikke at Bibelen er Guds ord, men tolker den med sin falne fornuft. Så er da kirken blitt ute av stand til å veilede folket. En har ikke annet å gi mennesker enn dennesidig trøst og et evig håp i Gud uten å forkynne nødvendigheten av omvendelse. Det har vi sett også nå i minnegudstjenester som har vært etter katastrofen.

Statsministeren har etter terroraksjonen talt om den store ondskap som de drepte og sårede har vært utsatt for. Ondskapen sitter i følge Bibelen i oss alle, selv om den ikke får slike utslag. Men når det her snakkes om ondskap, må det være rett å spørre hvordan våre politiske myndigheter i mange år har kunnet tillate at 15000 barn i mors liv hvert år er tatt av dage? Er den ondskapen mindre? Og den nye ekteskapsloven som ble trumfet igjennom uten noen forutgående undersøkelse om hva dette kunne få av følger for folk og land. Skulle Gud i himmelen se på alt dette uten å gi noen advarsel eller la det få noen følger? I tillegg har vi de mange andre synder som florerer i samfunnet, noen med bifall og oppmuntring av dem som styrer. Mange har prøvd via alle slags medier, både ved menneskelige argumenter og også ved henvisninger til hva Bibelen sier, å advare uten at de som styrer har villet høre. Dette er blitt gjort også n.d.gj. myndighetenes urettferdige kritikk mor Israel når de har forsvart seg mot terror. Hvorfor klager vi da når ulykken rammer?

Jer 6:16-17.19
Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den. Jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd! Men de sa: Vi vil ikke gi akt. Hør, du jord! Se, jeg lar ulykke komme over dette folket, som en frukt av deres onde råd. For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov.

Skulle det som har skjedd av naturødeleggelser og ulykker de senere år ha noe med dette å gjøre? Jeg tror Gud ber oss tenke etter

august 2, 2011 at 1:16 pm 1 kommentar

Fødselsveene

Med de fryktelige bildene fra tsunamien over det nord-japanske kystlandet foran meg i dag sist fredag på TV, måtte jeg igjen slå opp i Matteus 24 og Lukas 21 og lese Herren Jesus sine profetiske forvarsler om hva som skulle skje før enden og dommens dag. Det er ikke tvil i min sjel om at disse varslene for lengst har begynt å slå til og at vi nå opplever begynnelsen på veene. Som hos en fødende kvinne forsterkes de og opptrer hyppigere mer og mer som slutten nærmer seg.
Jeg gjengir dem nå uten mange kommentarer.

Matt 24:1-14
Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene.
Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. (oppfylt i år 70)

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?

Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill!
For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill.

Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. (oppfylt i økende grad fram til i dag)

Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.

Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.
Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! (gått i oppfyllelse fra år 33 og fram til i dag)
Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, (i ferd med å bli fullendt) og så skal enden komme.

*****************************

Luk 21:7-36
Da spurte de ham og sa: Mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje?
Han sa: Se til at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Det er meg! og: Tiden er kommet nær! – Gå ikke etter dem! (oppfylt gjennom hele kirkehistorien)

Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For først må disse ting skje, men enden kommer ikke med det samme. … Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike.
Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Fryktelige ting skal skje, og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen. (i økende grad fram til i dag)
Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. De skal overgi dere til synagoger og fengsler og dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Det skal føre til at dere får avlegge vitnesbyrd.
Legg dere derfor på hjerte at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne stå imot eller motsi. Men dere skal bli angitt også av foreldre og brødre, av slekt og venner, og de skal sende noen av dere i døden. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men ikke et hår på deres hode skal gå tapt. Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler. (kirkehistoriens mange martyrer)

Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer (år 70), da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea, flykte til fjells. De som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. For dette er gjengjeldelsens dager, da alt det som står skrevet, skal bli oppfylt. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager! For stor nød skal det være på jorden, og vrede over dette folk. De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag (jødenes lidelseshistorie fram til kulminasjonen i holocaust).

Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger (fram til 1948/67) inntil hedningefolkenens tider er til ende (vår generasjons tid?)
Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. (skjer nå i vår tid)

Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. (skjer snart)
Men når dette begynner å skje (de ting han her har snakket om), da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.

Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet (Israel) og alle trær (alle andre nasjoner, stammer, folkeslag)
Så snart de springer ut og dere ser det (etableringen av nasjonalstater i de tidligere koloniene), da vet dere av dere selv at sommeren er nær.
Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.
Sannelig sier jeg dere: Denne slekt (den slekt som lever når disse ting skjer) skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.

Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.

mars 14, 2011 at 9:57 pm Legg igjen en kommentar

Fødselsveer før Jesu gjenkomst (2)

Lars Enarson har i det siste brevet sitt (se forrige post: ”Fødselsveer før Jesu gjenkomst (1)) også skrevet om interessante hendelser i forb. med urettferdig trykk mot Israel. Jeg synes også dette er verdt å bringe videre til lesere av bloggen min som ikke abonnerer på ”Elia bønnearme” (noe jeg vil anbefale å gjøre. Se linken The Watchman International). Jeg siterer fra brevet hans (oversatt av meg):

Jerusalem sett fra Oljeberget

Gud sier i sitt ord at han har nidkjærhet for Jerusalem. I Sak 2:12 sier han: For så sier Herren, hærskarenes Gud: For sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyesten. Øyets iris er det ømmeste punktet på hele kroppen. Så følsom er Gud i forhold til Jerusalem! Guds vilje er at hans folk ”skal bo midt i Jerusalem”.

USA’s president bruker for tiden alle krefter på å gjøre det bibelske Jerusalem om til hovedstad for en kommende islamsk palestinsk stat, og forbyr det jødiske folk å bygge hus eller leiligheter der. Han er slik på kollisjonskurs med Guds Ord. Sak 12:3 sier: Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Til slutt blir det USA som kommer til å skades av denne politikken. Gud har lovet at alle som forsøker å løfte på Jerusalem kommer til å bli alvorlig skadet.!

Askesky fra Island

For to uker siden ble det israelske turistbyrået kritisert av reklamemyndigheten (ASA) i England for blant annet å ha vist bilder fra den palestinsk styrte ”Vestbredden” i en semesterbrosjyre for Israel. ASA sa at annonsen viste forskjellige utklipp fra Øst-Jerusalem, som for eksempel Vestmuren (Klagemuren) som er ”en del av de okkuperte områdene”. Den slo fast at brosjyren satte til side de retningslinjene en var kommet til virkelighetsoverenskomst om og at annonsen ikke ”må bli vist igjen i sin nåværende form” De forklarte dette slik: ”Vi oppfordret det israelske turistbyrået til ikke å antyde at disse plassene i de okkuperte områdene var en del av staten Israel.”

Jerusalems borgermester Nir Barkat fordømte umiddelbart ASA’s innblanding. Han kalte Vestmuren for ”sjelen og hjertet til det jødiske folket og staten Israel” og sa i en uttalelse at ASA har kommet med en ”skammelig anklage som viser en total uvitenhet om historiske fakta..”. Han forklarte at israelske myndigheter kommer til å fortsette å reklamere for ”viktige historiske og åndelige steder i hele Jerusalem – i nord, syd, vest og øst.”

Gud sin reaksjon på det britiske ASA’s uttalelse var også veldig rask. Akkurat samme dag kom det et nytt vulkanutbrudd på Island som sendte askeskyer over store deler av Europa og først og fremst over de britiske øyene. Innen ett døgn ble all flytrafikk til og fra Storbritannia innstilt i seks dager. Titusentalls turister satt fast, hvilket medførte enorme tap for turistnæringen.

Forsikringsselskapene kommer ikke til å betale noen kompensasjon til de reisende, siden et vulkanutbrudd tekninsk kalles en ”Guds handling” (Act of God). Gud har i sannhet stor

nidkjær for Jerusalem og Sion! Og jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene. (Sak 1:14-15a).

Det stadige presset fra nasjonene på Israel om å oppgi sin gamle hovedstad, som de har bedt for og lenktet etter etter i tusentalls år, mens nasjonene selv kjenner seg trygge og tilfredse, er å framprovosere Guds vrede. Gud er veldig tålmodig og langtskuende, men når hans vredes beger er fullt, kommer dommene hans til å være strenge.

Det profetiske ordet er veldig tydelig med tanke på at Gud kommer til å ryste alle nasjoner i de siste dager, når det gjelder spørsmålet om Israel og Jerusalem. Sefanja 2:8-11 taler spesifikt om nasjoner som viser arroganse imot det området som Gud har gitt til Israel. Det står her at Gud skal forskrekke alle nasjonene som viser arroganse mot Israels territorium og at han kommer til å tilintetgjøre alle jordens guder (Sef 2:11) (Sitat slutt)

Katastrofe for USA's sørkyst

Lars Enarson nevner ikke oljekatastrofen i mexicogulfen som truer hele USA’s sørkyst nå. Men jeg har for min del merket meg at den er kommet like etter at USA’s administrasjon med Obama og Clinton i spissen har drevet et råkjør mot Israel for å få til stans i all byggevirksomhet i Jerusalem og på den såkalte Vestbredden, og innledning av nye forhandlinger med PLO.

Herren vil komme med sin fred gjennom Messias og ikke gjennom urettferdige diplomatiske framstøt fra nasjoner som tenker mer på sitt eget beste enn på Israels trygghet og overlevelsesevne.

mai 6, 2010 at 12:53 pm Legg igjen en kommentar

Fødselsveer før Jesu gjenkomst (1)

I det siste bønnebrevet fra Lars Enarson i Watchman International (Bönebrev 10-11) gjengir han opplysninger som var helt nye for meg og som jeg synes er viktige å dele videre. Jeg siterer (oversatt av meg):

Haitis hovedgate etter skjelvet

Vi lever i fødselsveenes dager framfor Jesu Messias’ gjenkomst. Skapelsen eller naturen kommer i den siste tiden mer og mer til å gjøre opprør mot menneskenes synder:

…. det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. (Matt 24:7-8) For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. (Rom 8:22) Jorden skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakthytte. Dens misgjerning skal tynge på den, den skal falle og ikke reise seg mer. (Jes 24:20)

I jordskjelvet som rammet Haiti 12.jan., omkom mellom 250 000 og 300 000 mennesker. 300 000 ble skadet og mer enn 1 million ble hjemløse. Dødssifrene var dobbelt så høye som dødssifrene etter atombomben som falt over Hiroshima i slutten av 2. verdenskrig. Lederen for FN-hjelpen til Haiti, Edmund Mulet uttalte nylig: ”I menneskehetens historie har man aldri sett en naturkatastrofe av en slik dimensjon.”

Illustrasjonsfoto

Omkring en uke etter jordskjelvet fant redningsarbeiderne en fem år gammel gutt under en rasert bygning. Bildet av han ble vist på nyhetene, men det han fortalte ble ikke rapportert. Gutten fortalte at han var ok, for ”en mann med hvitt skjegg” gav han vann og mat og sa til ham at han ikke skulle være redd fordi noen ville komme og hjelpe han ut. Han sa også at dette jordskjelvet var den første hendelsen. Det skulle bli flere på andre steder ”siden jeg snart vil komme tilbake.”

Haiti har vært kjent i hele verden som en nasjon gjennomsyret av voodoodyrkelse. Jes 26:9b sier: … når dine dommer går over jorden, lærer jordboerne rettferdighet. Hva mange ikke vet er at etter jordskjelvet har tusentall på tusentall haitiere vendt seg til Gud og tatt imot Jeshua Messias i sine hjerter.

Haitis president avlyste det årlige Mardi Gras karnevalet og utlyste i stedet tre dagers faste og bønn for å søke den allmektige Gud. Alle butikker og forretninger ble stengt og folk strømmet til kirkene for å be hele dagene. I hovedstaden Port-au-Prince samlet over 1 million mennesker seg, inklusiv presidenten selv, utenfor presidentens palass for å faste og be i tre dager fra 06.00 til 18.00 hver dag. Bare gjennom denne hendelsen ble det registrert tre tusen frelste. Over 100 av dem var tidligere praktiserende voodoo-prester. Vi oppfordrer deg til å se på dette oppmuntrende Youtube-klippet: http://www.youtube.com/watch?v=30rWm84z-zg

Siden januar har det skjedd store katastrofer på ulike plasser, nesten hver uke. Vi har bare sett begynnelsen på det som kommer. Gud har talt klart til oss de siste ukene om å begynne å forberede oss på forskjellige måter for disse katastrofene, ikke for å redde oss selv, men for å være beredt til å hjelpe andre. Vi kommer til å si mer om dette de kommende ukene. (Sitat slutt).

mai 6, 2010 at 11:26 am Legg igjen en kommentar


Kategorier